جایگاه مدیریت برنامه ریزی در شرکتها و سازمانها

هر اقدامی در سازمانها و شرکتها نیازمند برنامه ریزی دقیق و مناسب و به موقع می باشد. سازمان موفق سازمانی است که در تمامی مراحل فرآیند برنامه ریزی از گام اول تا اجرا و بازرخوردگیری بتواند بطور دقیق و با نظارت و کنترل پیش برود.

به دعوت جناب آقای مهندس علی انوری از شبکه علمی مدیران کشور ایران لایو اینستاگرامی تحت عنوان جایگاه مدیریت برنامه ریزی در شرکتها و سازمانها در مورخه 1400/12/19 روز پنج شنبه ساعت 22 در صفحه رسمی شبکه علمی مدیران کشور ایران و مهندس فاضل وارسته به نشانی های ذیل و عنوان مندرج برگزار خواهد شد.

آیدی اینستاگرام شبکه علمی مدیران کشور ایران @modirankeshvariran

آیدی اینستاگرام مهندس فاضل وارسته @varasteh63

عناوین گفتگو :

1- عمده مشکلات شرکتها و صنایع ایرانی

2- برنامه ریزی و حوزه های برنامه ریزی در شرکت

3- جایگاه برنامه ریزی در شرکت

4- قابلیتهای شرکت و تاثیر آن در برنامه ریزی

جایگاه مدیریت برنامه ریزی در شرکتها و سازمانها