صنایع

آيا اين بهترين روش است؟اين سؤالي است که فکر يک مهندس صنايع را دائماً به خود مشغول مي‌کند

تا به اين وسيله بهترين راه را برايتوليد محصول و حل مسائل

و مشکلات يک واحد صنعتي يا خدماتي پيدا کند.

در واقع فارغ‌التحصيل اين رشته تلاش مي‌کند تا

با يک نگرشسازمان يافته‌، مسائل‌ و مشکلات‌

کارخانه‌ را تحليل‌ کرده‌ و به‌ گونه‌اي‌ عمل‌ کند که‌ با حداقل‌

ورودي‌ مواد، حداکثر خروجي‌ را داشته‌ باشد.