کارشناسی

معرفی کارشناسی رشته مهندسی صنایع

رشته‌ مهندسی صنایع ارتباط‌ نزدیکی‌ با مدیریت‌ دارد. در واقع مهندس صنایع می تواند با تخصص خود بیشترین کمک رابه یک مدیر بخش صنعت داشته باشد.

تفاوت مهندس صنایع و مدیریت در این است که یک مهندس صنایع تخصص مدیریت را هم داراست ولی یک مدیر الزاما تخصص مهندس صنایع را ندارد.

دانشجویان‌ رشته‌ مهندسی‌ صنایع‌ باید در دو درس‌ ریاضی‌ و فیزیک‌ قوی‌ باشند. بخصوص‌ آمار و احتمالات‌ درس ریاضی که تا حدی‌ به‌ مهندسی‌ صنایع‌ مربوط‌ می‌شود. همچنین‌ یک‌ دانشجوی‌ مهندسی‌ صنایع‌ باید از خلاقیت‌ و نوآوری‌ برخوردار باشد و توانایی های مدیریتی داشته باشد. 

مهمترین نقش مهندس صنایع در بخش صنعت استفاده بهینه از منابع در دسترس می باشد یعنی می تواند با تخصص خود با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی را برای رسیدن به کالای مطلوب داشته باشد. کاربردهای این رشته محدود به صنعت نیست بلکه هر موسسه انتفاعی و  غیرانتفاعی با جنبه صنعتی یا خدماتی نیز می تواند از فنون مهندسی صنایع بهره گیرد.