بازار

از دیدگاه سنتی، بازار به مکان فیزیکی اشاره داشت که در آن خریداران و فروشندگان برای مبادله محصولات مختلف گردهم می آمدند. اقتصاددانان، بازار را تمامی خریداران و فروشندگان یک محصول یا خدمت تعریف میکنند. در حالی که بازاریابها، مجموعه فروشندگان را به عنوان یک صنعت و مجموعه خریداران بالفعل و بالقوه را به عنوان یک بازار در نظر میگیرند.

باشگاه حل مسئله صنایع و توسعه آموزش وارسته برنامه های خود را در جهت بازارشناسی، بازارسازی، بازاریابی، تبلیغات، مدیریت و مهندسی فروش، مدیریت ارتباطات با مشتریان،‌برنامه ریزی بازاریابی، استراتژی های ورود به بازار، اصول و فنون مذاکره و تمامی حوزه های مرتبط با بازار که در جهت رفاه حال مشتریان و افزایش سودآوری برای شرکت لازم باشد به حل مسئله و ارائه راهکارهای جامع و کامل و استرتژیک متناسب با سازمان وشرکت شما ارایه مینماید. جلسه اول بررسی وضعیت فعلی شرکت شما رایگاه خواهد بود.

بازارشناسی

بازارسازی

بازاریابی

تبلیغات

مدیریت و مهندسی فروش

مدیریت ارتباطات با مشتریان

برنامه ریزی بازاریابی

استراتژی های ورود به بازار

اصول و فنون مذاکره