دانش اقتصاد

آقای Tyler Cowen درباره اقتصاد میگوید:

Economics is everywhere, and understanding economics can help you make better decisions and lead a happier life.

با این تعریف به وجود اقتصاد در محیط زندگی و عوامل اقتصادی تاثیر گذار و تاثیر پذیر در زندگی پی میبریم و فهم دانش اقتصادی در جهت کمک به بشر برای رهبری یک زندگی شاد کمک شایانی میکند.

به تصویر زیر دقت کنید:

خواسته های بشر نا محدود است و برای رفع آن خواسته متناسب با توانش باید تلاش کند ( چه تلاش عملی و چه تلاش ذهنی). و بر اساس تلاشی که میکند میتواند برخی از خواسته هایش را برآورده سازد و به یک سطحی از رضایت مندی برسد. حالا این مسئله را همه ما به نوعی در زندگی شخصی خودمان تجربه و لمس کردیم.

دو عامل عمده در بروز مشکلات اقتصادی نقش دارند.

آنها عبارتند از: الف) وجود خواسته های نامحدود انسانی و ب) کمبود منابع موجود.

خواسته های متعدد انسان باید از طریق منابع کمیاب موجود در طبیعت ارضا شود.

علم اقتصاد به این می پردازد که چگونه خواسته های متعدد انسان با منابع محدود ارضا می شود.

  بنابراین، علم اقتصاد بر خواسته – تلاش – رضایت متمرکز است.

در تعمیم این موضوع برای مدیریت شرکتها و سازمان کاملا روشن است که شرکتها نیازها و خواسته های فراوان دارند و مدیران با توجه به توان، دانش، و سرمایه های انسانی که در اختیار دارند در جهت رسیدن به سطحی از مطلوبیت و رضایت مندی در تلاش و کوشش هستند.

حالا تفاوت مدیران و تیم هایشان در میزان بهره مندی از منابع و بکارگیری آنها در رسیدن به اهداف و خواسته ایشان است. لذا در این بخش بهره مندی مدیران و رهبران از دانش اقتصاد و درک مفاهیم اقتصادی اهمیت ویژه ای پیدا میکند. و دلیل برخی از شکستهای جبران ناپذیر مدیران و شرکتها نداشتن تحلیل های درست و منطقی و علمی در اجرای طرحها و پرروژه هایشان است.

ما در باشگاه حل مسئله و توسعه آموزش صنایع در کنار رهبران سازمانهای بزرگ و مدیران ارشد هستیم تا در ارتقای مهارتهای دانشی و تصمیم گیری این عزیزان به وظیفه خود عمل کنیم.