آموزش

هیچ وقت از حرکت باز نمی ایستد
یادگیری مداوم، پشتکار و انگیزه شما در کسب دانش و شایستگی ها در مسیر گسترش مجموعه مهارت ها و توسعه فرصت های آینده است. این بخشی از پیشرفت شخصی و حرفه ای شما در تلاش برای جلوگیری از رکود و رسیدن به پتانسیل کامل است. این امر هم برای شخص و هم برای سازمانها در آگاهی از علوم و فنون نوین کاربردی در بیزینس بسیار حیاتی می باشد. باشگاه حل مسئله صنایع در یک بعد به بررسی نیازها و شناسایی عاضه های سازمانی میپردازد و از سوی دیگر در جهت رفع نابسامانی ها و بهبود شرایط به امر مهم آموزش و توسعه می پردازد.

آموزش نرم افزار کامفار

کامفار مخفف Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting است که به عنوان «مدل کامپیوتری برای آنالیز امکان سنجی و گزارش گیری» ترجمه شده است. این نرم افزار برای امکان سنجی و گزارش گیری در طرح‌های اقتصادی به کار می‌رود.