دوره های ویژه جهت مدیریت کسب وکارها

مدیریتی و راهبری

راه اندازی کسب و کار

راه اندازی کسب و کار

سرپرستی کارآمد

سرپرستی کارآمد

کارسنجی و روش سنجی

راه اندازی کسب و کار

مدیریت و رفتار عملکرد

مدیریت رفتار و عملکرد

روش نوین در تفکر

روش نوین در تفکر

هنر ارتباط با مشتری

هنر ارتباط با مشتری