وبینارهای برگزار شده

logo

دوره های برگزار شده در مرکز آموزش مدیریت دولتی

مرکز آموزش مدیریت دولتی با پیشینه ۵۲ ساله در نظام اداری کشور؛ نقش محوری در ارتقاء مدیریت امورعمومی ازطریق آموزش، تربیت و توسعه شایستگی های مدیران و کارکنان بخش دولتی در سطح ملی و منطقه ای برعهده دارد . مهمترین ماموریت های ما خط‌مشی‌گذاری‌ اجرای برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای مدیران و کارکنان در نظام اداری؛ آموزش و تربیت مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت و مدیریت شبکه‌های علمی در جهت تولید و انتقال دانش در حوزه نظام اداری و اداره امور عمومی است.

1 – وبینار برنامه ریزی و مدیریت پروژه – دوره توسعه شایستگی عمومی مدیران

برنامه ریزی و مدیریت پروژه

2- وبینار مدیریت و کنترل پروژه – دوره توسعه شایستگی عمومی مدیران

مدیریت و کنترل پروژه

ارسال نظر