باشگاه حل مسئله صنایع و توسعه آموزش وارسته
همه مسائل راهکار دارند

5 چالش بزرگ پیش روی کسب و کارها

                    با تغییرات محیطی چالش های کسب و کارها هم به روز میشوند

طبق پایشی که باشگاه حل مسئله صنایع و توسعه آموزش از محیط های حاکم بر کسب و کارها انجام میدهد و برابر اعلام مراجع رسمی  و مطرح بین المللی مشاوره مدیریت هر کسب و کاری در چند سال اخیر با یک سری چالش های منحصر به فرد و بی سابقه روبرو بوده است. رفته رفته مشکلات بیشتری همچنان پیش خواهد آمد. برخی از بارزترین آنها را بیان میکنیم:

پنج چالش بزرگ پیش روی کسب و کارها

طبق پایشی که باشگاه حل مسئله صنایع و توسعه آموزش از محیط های حاکم بر کسب و کارها انجام میدهد و برابر اعلام مراجع رسمی  و مطرح بین المللی مشاوره مدیریت هر کسب و کاری در چند سال اخیر با یک سری چالش های منحصر به فرد و بی سابقه روبرو بوده است. رفته رفته مشکلات بیشتری همچنان پیش خواهد آمد. برخی از بارزترین آنها را بیان میکنیم: